Máy chà sàn nhà công nghi?p, Máy chà sàn ??n

Báo giá Máy chà sàn công nghi?p ? Công ty Hành Tinh Xanh - BluePlanet 0938.856.733 ? liên h? nh?n giá bán Máy chà sàn công nghi?p v?i nhi?u ?u ?ãi ? c?ng nh? t? v?n ??y ?? liên quan ? b?ng giá Máy chà sàn ??n ? c?ng nh? h??ng d?n cách s? d?ng khi quý khach hàng có nhu c?u ? mua bán Máy chà sàn công nghi?p.

 

 
Máy chà sàn t?i ?à N?ng - ?ng sàn, thùng ch?a hoá ch?t
Chi nhánh t?i ?à N?ng
CÔNG TY TNHH TH??NG M?I HÀNH TINH XANH
??a ch?: 37 V? ?ình Long, Ph??ng Th? Quang, Qu?n S?n Trà, Tp ?à N?ng
Tel: 0938.856.733 - 0932.614.276
Email: duy
 
 • Hãng: Viper Model: VF18HD
 • ?i?n áp: 220V – 240V  
 • Công su?t 750W
 • B?o hành 12 tháng

Máy chà sàn t?i ?à N?ng

Máy chà sàn t?i ?à N?ng VIPER VF18HD Model: VF18HD - ?i?n áp: 220 V - Công su?t: 1500W - T?c ?? 150” - Cân n?ng 70Kg - Dây ?i?n 15m - Ph? ki?n g?m: bàn ch?i c?ng, b? ph?n ?? mi?ng pad ?ánh

Máy chà sàn t?c ?? cao - ??i c?ng, b? ph?n ?? mi?ng pad ?ánh bóng sàn, thùng ch?a hoá ch?t
B?ng so sánh thông s? k? thu?t máy chà sàn công nghi?p l?n Viper series VE

  
    
      Model
       
      VE17
 
 • Hãng: Viper Model: VE 17P-EU
 • ?i?n áp: 220V – 240V  
 • Công su?t 750W
 • B?o hành 12 tháng

Máy chà sàn t?c ?? cao

Máy chà sàn công nghi?p VIPER VE17P-EU Model: VE17P- EU -?i?n áp: 220 V - Công su?t: 1500W - T?c ??: 150” - ???ng kính pad: 430mm - Cân n?ng: 44Kg - Dây ?i?n: 12m -Ph? ki?n ?i kèm máy chà sàn: bàn

Gi?t th?m b?ng máy chà sàn - ? mi?ng pad ?ánh bóng sàn, thùng ch?a hoá ch?t
B?ng so sánh thông s? k? thu?t máy chà sàn công nghi?p l?n Viper series LS

  
    
      
      Technical specifcations
 
 • Hãng: Viper Model: LS 160HD
 • ?i?n áp: 220 V  
 • Công su?t 1800W
 • B?o hành 12 tháng

Gi?t th?m b?ng máy chà sàn

Gi?t th?m b?ng máy chà sàn VIPER LS 160HD Model: LS160HD ?i?n áp: 220 V Công su?t:: 1800W T?c ??: 150 vòng/phút Cân n?ng: 70Kg Dây ?i?n: 15m Ph? ki?n ?i kèm máy chà sàn: Bàn ch?i c?ng, b? ph?n

Máy chà sàn gi?t th?m - kèm máy chà sàn: bàn ch?i c?ng, b? ph?n ?? mi?ng pad ?ánh bóng sàn, thùng ch?a hoá ch?t, t? s?t
 
 • Hãng: Teklife Model: TL-004
 • ?i?n áp: 220 V  
 • Công su?t 1500W
 • B?o hành 12 tháng

Máy chà sàn gi?t th?m

Máy chà sàn gi?t th?m Teklife TL-004 Model: TL-004 -?i?n áp: 220 V - Công su?t: 1500W - T?c ??: 154” - ???ng kính pad: 430mm - Cân n?ng: 68Kg - Dây ?i?n: 12m - Thùng ch?a hóa ch?t: 15L Ph? ki?n ?i

Máy chà sàn công nghi?p giá r? công su?t 1100w c?a Teklife - ?n ?? mi?ng pad ?ánh bóng sàn, thùng ch?a hoá ch?t
 
 • Hãng: Teklife Model: TL-003
 • ?i?n áp: 220 V  
 • Công su?t 1100W
 • B?o hành 12 tháng

Máy chà sàn công nghi?p giá r? công su?t 1100w c?a Teklife

Máy chà sàn công nghi?p Teklife TL-003 Model: TL-003 - ?i?n áp: 220 V - Công su?t: 1100W - T?c ??: 150” - ???ng kính pad: 430mm - Cân n?ng: 48Kg - Dây ?i?n: 12m Ph? ki?n g?m: bàn ch?i c?ng, b?

Máy chà sàn công nghi?p l?n - àn: bàn ch?i m?m bàn ch?i c?ng, mâm g?n pad ?ánh sàn, thùng ch?a hoá ch?t.
Ch?c n?ng: ?ánh bóng s?ch b? m?t b?n c?a các l?ai sàn g?ch và gi?t th?m.
 
 • Hãng: Teklife Model: TL-002
 • ?i?n áp: 220 V  
 • Công su?t 1100W
 • B?o hành 12 tháng

Máy chà sàn công nghi?p l?n

Máy chà sàn công nghi?p l?n Teklife TL-002 Model: TL-002 - Công su?t: 1100W - ?i?n áp: 220V - ???ng kính mâm: 17in - T?c ?? vòng quay: 175rpm - Cân n?ng: 48kg - Dây ?i?n: 12m Ph? ki?n ?i kèm máy chà

Máy chà sàn nhà công nghi?p - sàn: bàn ch?i c?ng, b? ph?n ?? mi?ng pad ?ánh bóng sàn, thùng ch?a hoá ch?t
Máy chà sàn nhà công nghi?p Nilfisk LS430 là máy chà sàn t?c ?? th?p ???c thi?t k? cho ?ng d?ng v? sinh v?t b?n
 
 • Hãng: Nilfisk Alto Model: LS430
 • ?i?n áp: 220 V  
 • Công su?t 1500W
 • B?o hành 12 tháng

Máy chà sàn nhà công nghi?p

Máy chà sàn nhà công nghi?p, Máy chà sàn nhà x??ng dùng ?? chà sàn nhà x??ng, nhà máy, ?ánh bóng sàn ?á Granite, ?ánh bóng sàn ?á Marble, sàn vinyl...thích h?p cho các nhà máy d??c ph?m, th?c ph?m, nhà hàng ti?c c??i, b?nh vi?n, các nhà máy, nhà x??ng.

Máy chà sàn ??n công nghi?p c?ng nh? máy hút b?i công nghi?p là m?t trong các lo?i máy v? sinh ???c s? d?ng ph? bi?n trong ngành d?ch v? v? sinh công nghi?p, v? sinh nhà máy - nhà x??ng.

Nh?ng dòng máy thông d?ng này th??ng s? d?ng ngu?n ?i?n tr?c ti?p có tác d?ng chà r?a sàn, lau sàn, ti?t ki?m nhân công, hi?u qu? làm vi?c cao. T?o nên m?t môi tr??ng trong s?ch. ?ây là nhu c?u thi?t y?u c?a các công ty, nhà máy.

?u ?i?m máy chà sàn công nghi?p

Máy chà sàn công nghi?p là lo?i máy t?c ?? th?p ???c thi?t k? cho ?ng d?ng v? sinh v?t b?n v?a và n?ng.

V?i thi?t k? chuyên nghi?p giá c? h?p d?n và ch?t l??ng t?t.

S? d?ng ??n gi?n

Ch?c n?ng: chà sàn, gi?t th?m, ?ánh bóng sàn ?á - bê tông - sàn g?, ?ánh bóng s?ch b? m?t b?n c?a các l?ai sàn g?ch và gi?t th?m.

Thích h?p v? sinh hàng ngày trong nhà hàng, tr??ng h?c, trung tâm mua s?m, trung tâm tri?n lãm, c?ng nh? các tr??ng h?c, v?n phòng công ty...

?ây là dòng máy ch?t l??ng cao, ti?ng ?n th?p.

Bánh xe phía sau l?n t?o ?i?u ki?n giao thông, t?o s? cân b?ng t?t cho máy.

Phân ph?i và b?o hành chính hãng.

S?n ph?m ???c thi?t k? m?i, gi?m thi?u t?i ?a ?? rung c?a máy khi ho?t ??ng - Giúp ng??i v?n hành ???c lâu h?n trong quá trình làm vi?c.

H??NG D?N S? D?NG MÁY CHÀ SÀN ??N CÔNG NGHI?P

Luôn gi? gìn và b?o qu?n các thi?t b? ?i?n trong quá trình s? d?ng. ?? ??m b?o máy ho?t ??ng t?t ph?i b?o trì ??nh k?. Không th?c hi?n vi?c b?o trì cùng v?i vi?c thay th? các b? ph?n không ?úng tiêu chu?n s? làm máy không an toàn khi s? d?ng, khi ?ó nhà s?n xu?t (nhà phân ph?i) s? không ch?u trách nhi?m v? s? c? này.

Khi thay th? ph? ki?n ph?i ghi rõ mã s?, s? seri ? trên máy.

Chú ý:

Thi?t b? này ???c l?p ??t ?úng tiêu chu?n và ho?t ??ng theo nh?ng quy ??nh an toàn hi?n hành. Khi s? d?ng máy luôn tuân theo nh?ng ch? d?n c?n thi?t ?? ??m b?o s? an toàn cho ng??i s? d?ng. Ch?ng h?n khi ?ang chà sàn ho?c ?ánh bóng ph?i mang giày không tr??t. Khi chà r?a sàn v?ng nhi?u cát, ??t ph?i mang ?? b?o h? nh? kính an toàn, kh?u trang…

Máy ???c thi?t k? ?? s? d?ng v?i bàn ch?i và pad c?a nhà s?n xu?t. S? d?ng ph? tùng c?a hãng khác s? ?nh h??ng ??n ?? b?n và hi?u qu? làm vi?c c?a máy. Nên s? d?ng các lo?i bàn ch?i chà sàn ?úng theo m?c ?ích s? d?ng c?a máy.

Trong quá trình s? d?ng n?u th?y máy chà sàn có b?t c? tr?c tr?c gì xin vui lòng t?t máy ngay, rút giây ?i?n ra và t?m ng?ng s? d?ng máy. Tr??c khi liên h? v?i ??i lý bán hàng hãy ki?m tra các l?i sau xem có ph?i là nguyên nhân gây ra các s? c? trên.

TÌNH TR?NG

NÊN KI?M TRA NGUYÊN NHÂN & CÁCH GI?I QUY?T
??ng c? không ho?t ??ng 1. Phích c?m ?i?n Phích c?m không ?úng, không ti?p xúc ?i?n nên ch?nh l?i phích c?m và ? c?m.
2. C?u chì Ki?m tra c?u chì, n?u b? ??t thì thay m?i.
3. B? ph?n c?m nhi?t

Máy chà sàn.

Khi ngu?n ?i?n không ?n ??nh ho?c máy ho?t ??ng liên t?c qúa th?i gian cho phép s? t? ??ng t?t. Máy s? ho?t ??ng tr? l?i sau 15’, b? ph?n c?m ?ng này ???c ??t trong máy.

Hi?n nay chúng tôi ?ang có nhi?u dòng s?n ph?m May cha san, Máy chà sàn công nghi?p ?? quý khách hàng l?a ch?n. Hành Tinh Xanh là nhà nh?p kh?u tr?c ti?p c?a s?n ph?m Máy chà sàn công nghi?p nên giá c?a thu?c di?n giá t?t nh?t th? tr??ng t?i Vi?t Nam hi?n nay.

Ph? ki?n thay th? Máy chà sàn công nghi?p, Máy chà sàn nhà x??ng luôn có s?n.

CHI TI?T THÊM V? S?N PH?M Máy chà sàn công nghi?p XIN LIÊN H? QUA T?NG ?ÀI CH?M SÓC KHÁCH HÀNG 0938.856.733 C?A CÔNG TY TNHH TH??NG M?I HÀNH TINH XANH

C?NG THÔNG TIN CH?M SÓC KHÁCH HÀNG Máy chà sàn công nghi?p

Máy chà sàn công nghi?p: ?? có th? gi?i ?áp th?c m?c và t? v?n th?u ?áo m?i thông tin liên quan giá Máy chà sàn công nghi?p cho khách hàng, CÔNG TY TNHH TH??NG M?I HÀNH TINH XANH th?c hi?n ch??ng trình t? v?n chuyên sâu 24/7 t? k? thu?t cho t?i gi?i pháp tài chính c?ng nh? ?ng d?ng th?c t? cho doanh nghi?p, qua ch??ng trình này công ty Hành Tinh Xanh hy v?ng mang l?i nh?ng ki?n th?c hi?u bi?t ?ánh giá Máy chà sàn ??n nói riêng và các s?n ph?m v? sinh sinh công nghi?p nói chung. M?i th?c m?c thêm xin liên h? 0938.856.733.

Báo giá bán Máy chà sàn công nghi?p giá r? - BluePlanet 0938.856.733

Ch? ?? b?o hành Máy chà sàn ??n ?: Ni?m tin c?a khách hàng vào Máy chà sàn ??n ch? có th? có khi b?n có ch? ?? b?o hành ?ây ?? cho s?n ph?m c?a mình bán ra. Chúng tôi CÔNG TY TNHH TH??NG M?I HÀNH TINH XANH không là ngo?i l? c?a "nh?n th?c" này. Vì th? kh?ng th? ?? giá bán Máy chà sàn công nghi?p ?nh h??ng ??n ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v? b?o hành Máy chà sàn công nghi?p.

Chúng tôi t? v?n s?n ph?m Máy chà sàn công nghi?p v?i gi?i pháp v??t tr?i: ?? gi?i quy?t m?t v?n ?? nào ?ó so v?i ??i th? c?nh tranh, chúng ta c?n có gi?i pháp t?i ?u và v??t tr?i so v?i ??i th?, vì th? Máy chà sàn ??n c?ng không th? b? qua. ??n v?i CÔNG TY TNHH TH??NG M?I HÀNH TINH XANH quý khách hàng s? ???c t? v?n nh?ng gi?i pháp công ngh? và thi?t b? máy móc t?i ?u nh?t trong l?nh v?c Máy chà sàn công nghi?p.

Chúng tôi s?n sàn cung c?p báo giá Máy chà sàn công nghi?p nói chung, N?u b?n ?ang c?n có báo giá Máy chà sàn ??n chi ti?t hãy liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi qua s? Hotline: 0938.856.733 Ho?c g?i yêu c?u báo giá Máy chà sàn ??n và nhu c?u c?n t? v?n v? Email: duynhatkd88@gmail.com.

Danh m?c s?n ph?m Máy v? sinh công nghi?p là n?i mà b?n có th? tham kh?o thêm, t?i ?ây s? có nhi?u h?n các s?n ph?m mà có th? b?n ?ang quan tâm v? nó. Qua ?ây chúng tôi hy v?ng cung c?p thêm nhi?u s?n ph?m, nhi?u thông tin b?ng giá Máy v? sinh công nghi?p t?i quý khách hàng mu?n tham kh?o. Báo giá Máy v? sinh công nghi?p ? Công ty Hành Tinh Xanh - BluePlanet 0938.856.733 ? liên h? nh?n giá bán Máy v? sinh công nghi?p v?i nhi?u ?u ?ãi ? c?ng nh? t? v?n ??y ?? liên quan ? b?ng giá Máy v? sinh công nghi?p hi?n ??i ? c?ng nh? h??ng d?n cách s? d?ng khi quý khach hàng có nhu c?u ? mua bán Máy v? sinh công nghi?p. mua bán Máy v? sinh công nghi?p c?ng nh? bán Máy v? sinh công nghi?p.

Báo giá bán Máy v? sinh công nghi?p giá r? - BluePlanet 0938.856.733

Hôm nay là ngày 23/06/2019. Hãy liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi ?? "NH?N ???C B?NG BÁO GIÁ C?NG NH? CÓ TH? CÓ CÁC ?U ?ÃI L?N KHI QUÝ KHÁCH HÀNG ??T MUA Máy chà sàn ??n NÓI CHUNG VÀ t?ng s?n ph?m Máy chà sàn công nghi?p NÓI RIÊNG V?I S? L??NG L?N".

Tag keywords: Máy chà sàn công nghi?p, Máy chà sàn nhà công nghi?p, mua Máy chà sàn công nghi?p, mua bán Máy chà sàn công nghi?p, bán Máy chà sàn công nghi?p, giá Máy chà sàn công nghi?p, báo giá Máy chà sàn công nghi?p, giá bán Máy chà sàn công nghi?p, b?ng giá Máy chà sàn công nghi?p, Máy chà sàn ??n, mua Máy chà sàn ??n, mua bán Máy chà sàn ??n, bán Máy chà sàn ??n, giá Máy chà sàn ??n, báo giá Máy chà sàn ??n, giá bán Máy chà sàn ??n, b?ng giá Máy chà sàn ??n

Add a comment