Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p

Báo giá Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p ? Công ty Hành Tinh Xanh - BluePlanet 0938.856.733 ? liên h? nh?n giá bán Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p v?i nhi?u ?u ?ãi ? c?ng nh? t? v?n ??y ?? liên quan ? b?ng giá Máy ?ánh bóng ?á c?m tay ? c?ng nh? h??ng d?n cách s? d?ng khi quý khach hàng có nhu c?u ? mua bán Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p.

 
Máy ?ánh bóng sàn ?á Viper VF18HD - àn, thùng ch?a hoá ch?t
 
 • Hãng: Viper Model: VF18HD
 • ?i?n áp: 220V – 240V  
 • Công su?t 750W
 • B?o hành 12 tháng

Máy ?ánh bóng sàn ?á Viper VF18HD

Máy ?ánh bóng sàn ?á Viper VF18HD Model: VF18HD - ?i?n áp: 220 V - Công su?t: 1500W - T?c ?? 150” - Cân n?ng 70Kg - Dây ?i?n 15m - Ph? ki?n g?m: bàn ch?i c?ng, b? ph?n ?? mi?ng pad ?ánh bóng

Máy ?ánh bóng ?á t?c ?? cao - máy ?ánh bóng ?á t?c ?? cao: bàn ch?i c?ng, b? ph?n ?? mi?ng pad ?ánh bóng sàn, thùng ch?a hoá ch?t
B?ng so sánh thông s? k? thu?t máy ?ánh bóng ?á công nghi?p Viper series VE
 
 • Hãng: Viper Model: VE 17P-EU
 • ?i?n áp: 220 V  
 • Công su?t 1500W
 • B?o hành 12 tháng

Máy ?ánh bóng ?á t?c ?? cao

Máy ?ánh bóng ?á t?c ?? cao công nghi?p VIPER VE17P-EU Model: VE17P- EU -?i?n áp: 220 V - Công su?t: 1500W - T?c ??: 150” - ???ng kính pad: 430mm - Cân n?ng: 44Kg - Dây ?i?n: 12m -Ph? ki?n ?i kèm

Máy ?ánh bóng ?á marble - ph?n ?? mi?ng pad ?ánh bóng ?á marble, thùng ch?a hoá ch?t
B?ng so sánh thông s? k? thu?t máy ?ánh bóng ?á marble Viper series LS

  
    
      
      Technical specifcations
 
 • Hãng: Viper Model: LS 160HD
 • ?i?n áp: 220 V  
 • Công su?t 1800W
 • B?o hành 12 tháng

Máy ?ánh bóng ?á marble

Máy ?ánh bóng ?á marble VIPER LS 160HD Model: LS160HD ?i?n áp: 220 V Công su?t:: 1800W T?c ??: 150 vòng/phút Cân n?ng: 70Kg Dây ?i?n: 15m Ph? ki?n ?i kèm máy ?ánh bóng ?á marble: Bàn ch?i c?ng, b?

Máy ?ánh bóng ?á th?ch anh - n ?i kèm máy ?ánh bóng ?á th?ch anh: bàn ch?i c?ng ?ánh bóng ?á th?ch anh, b? ph?n ?? mi?ng pad ?ánh ?ánh bóng ?á th?ch anh, thùng ch?a hoá ch?t, t? s?t
 
 • Hãng: Teklife Model: TL-004
 • ?i?n áp: 220 V  
 • Công su?t 1500W
 • B?o hành 12 tháng

Máy ?ánh bóng ?á th?ch anh

Máy ?ánh bóng ?á th?ch anh Teklife TL-004 Model: TL-004 -?i?n áp: 220 V - Công su?t: 1500W - T?c ??: 154” - ???ng kính pad: 430mm - Cân n?ng: 68Kg - Dây ?i?n: 12m - Thùng ch?a hóa ch?t: 15L Ph?

Máy ?ánh bóng ?á granite - ?ng ?á granite, b? ph?n ?? mi?ng pad ?ánh bóng ?á granite, thùng ch?a hoá ch?t
 
 • Hãng: Teklife Model: TL-003
 • ?i?n áp: 220 V  
 • Công su?t 1100W
 • B?o hành 12 tháng

Máy ?ánh bóng ?á granite

Máy ?ánh bóng ?á granite Teklife TL-003 Model: TL-003 - ?i?n áp: 220 V - Công su?t: 1100W - T?c ??: 150” - ???ng kính pad: 430mm - Cân n?ng: 48Kg - Dây ?i?n: 12m Ph? ki?n g?m: bàn ch?i c?ng ?ánh

Máy ?ánh bóng ?á t? nhiên - bóng ?á t? nhiên: bàn ch?i m?m bàn ch?i c?ng, mâm g?n pad ?ánh bóng ?á t? nhiên, thùng ch?a hoá ch?t.
Ch?c n?ng: ?ánh bóng ?á t? nhiên, ?ánh bóng s?ch b? m?t b?n c?a các l?ai sàn g?ch v?
 
 • Hãng: Teklife Model: TL-002
 • ?i?n áp: 220 V  
 • Công su?t 1100W
 • B?o hành 12 tháng

Máy ?ánh bóng ?á t? nhiên

Máy ?ánh bóng ?á t? nhiên Teklife TL-002 Model: TL-002 - Công su?t: 1100W - ?i?n áp: 220V - ???ng kính mâm: 17in - T?c ?? vòng quay: 175rpm - Cân n?ng: 48kg - Dây ?i?n: 12m Ph? ki?n ?i kèm Máy ?ánh

Máy ?ánh bóng ?á hoa c??ng - nh bóng ?á: bàn ch?i c?ng, b? ph?n ?? mi?ng pad ?ánh bóng sàn, thùng ch?a hoá ch?t
Máy ?ánh bóng ?á hoa c??ng công nghi?p Nilfisk LS430 là máy ?ánh bóng ?á t?c ?? th?p ???c thi?t k? cho ?
 
 • Hãng: Nilfisk Alto Model: LS430
 • ?i?n áp: 220 V  
 • Công su?t 1500W
 • B?o hành 12 tháng

Máy ?ánh bóng ?á hoa c??ng

Máy ?ánh bóng ?á là gi?i pháp t?t nh?t ?? ?ánh bóng, b?o d??ng, ph?c h?i sàn ?á garnite, marble và 1 s? lo?i sàn khác. L?y l?i b? m?t t? nhiên ban ??u. Máy ?ánh bóng sàn ?á là s?n ph?m thông d?ng, có k?t c?u ch?c ch?n, an toàn, d? s? d?ng.

Có nhi?u b??c ?? b?o d??ng, ph?c h?i sàn ?á - Thi?t b? và gi?i pháp ?ánh bóng sàn ?á c?a chúng tôi cung c?p là ph??ng pháp h?u hi?u, bao g?m t?t c?.

Thi?t k? máy ?ánh bóng ?á

Khác v?i các lo?i máy chà sàn công nghi?p khác, máy ?ánh bóng ?á có công su?t l?n h?n, t?c ?? vòng quay cao, máy có kh?i l??ng l?n.

V?i thi?t kê mâm dán, có th? g?n ???c phíp mài, phíp ?ánh bóng, gi?m th?i gian thay th?

Ph? ki?n ?i kèm: mâm gang, t? s?t, mâm gai (tùy theo hãng s?n xu?t)

Vòng cao su ???c g?n xung quanh phía d??i máy nh?m tránh tr?y x??c b? m?t ?á

Cành ?i?u khi?n máy có th? g?p l?i ???c - Thu?n l?i cho vi?c di chuy?n trong quá trình s? d?ng hay v?n chuy?n, l?u tr? kho

Phía trên ??u máy ?ánh bóng b?n có th? ??t s? l??ng t? r?i - T?ng cân n?ng, áp l?c mài sàn, ?ánh bóng sàn. Ph? thu?c vào ?? c?ng c?a sàn ?á, b? m?t hi?n t?i c?a sàn. N?u b? m?t sàn ?á nh?p nhô, nhi?u v?t x??c, b? chênh, b?n ph?i ??t nhi?u t? lên, t?ng tr?ng l??ng - B?n s? làm công vi?c hi?u qu? h?n. ?ây là ?i?m khác bi?t, nên máy ?ánh bóng còn có tên g?i máy chà sàn t?.

D?c thân máy có g?n b?n ch?a n??c s?ch, b?n có th? nh?n nút hay g?t ?? ?i?u ch?nh l??ng n??c xu?ng d??i n?n. N??c s? theo ???ng ?ng xu?ng trung tâm c?a pad ?ánh sàn. Công vi?c này s? xuyên su?t qua trình x? lý n?n ?á c?a b?n. L??ng n??c này s? giúp gi?m ma sát, tránh t?o b?i khô, gi?m ?? hao mòn ??a mài, gi?m sinh nhi?t khi mài - ?ánh bóng.

?ánh bóng sàn s? lo?i b? hoàn toàn b?i b?n tích l?y lâu ngày và làm cho b? m?t ?á tr? l?i v? ??p t? nhiên ban ??u. Duy trì s? s?ch bóng c?a sàn ?á là ?i?u c?n thi?t ?? ??m b?o tu?i th? c?a ?á.

Khi mua máy ?ánh bóng sàn ?á, b?n s? quan tâm t?i: Giá c?? Công su?t? Tr?ng l??ng? Tính t??ng thích ph? ki?n?

Chúng tôi chon l?a ??i tác và phân ph?i nh?ng s?n ph?m g?n k?t các y?u t? ?ó v?i nhau, t?o nên 1 s?n ph?m thích h?p v?i nhu c?u và tài chính khách hàng. Máy ?ánh bóng sàn ?á ho?t ??ng t?t ngay c? trong ?i?u ki?n môi tr??ng kh?c nghi?t hay th?i gian làm vi?c mang liên t?c.

Hi?n nay chúng tôi cung c?p máy ?ánh bóng sàn ?á hãng Viper, Karva. ?ây là nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng, ?? b?n cao, s? d?ng ??n gi?n.

Bên c?nh ?ó, chúng tôi cung c?p thêm lo?i máy ?ánh bóng cho sàn ?á c?m tay - Gi?i pháp hoàn h?o cho vi?c ?ánh bóng và b?o d??ng sàn ?á granite ho?c marble, t?i v? trí có không gian nh? nh? c?u thang, v? trí góc h?p trong nhà máy,nhà x??ng.

Hãy liên h? tr?c ti?p v?i chúng qua thông tin liên h? có trên website ?? có ???c b?ng báo giá máy ?ánh bóng sàn ?á m?i nh?t và m?t s? ?u ?ãi ??c bi?t (n?u có) dành cho quý khách hàng, nhanh nh?t quý khách hàng nên liên h? t?i các nhân viên kinh doanh c?a chúng tôi t?i các chi nhánh g?n v?i b?n nh?t ?? bi?t thêm thông tin khuy?n mãi (n?u có).

D??i ?ây là 1 s? thi?t b?, hóa ch?t b?n c?n chu?n b? tr??c khi ?ánh bóng

Máy chà sàn chuyên d?ng (Máy ?ánh bóng ?á t? r?i, n?ng t? 70-150Kg), Máy hút b?i khô - ??t., Pad ?en, ??, tr?ng ho?c mâm kim c??ng.

Máy ?ánh bóng c?m tay (dùng cho b?c thang, góc c?nh…)

Pad 3M – USA tr?ng, ??

Phíp mài kim c??ng các ??u s? t?: #50, #100, #200 ,#400 ,#800, #1500, #3000

Cây lau nhà, cây ??y b?i, xe v?t n??c, gi? lau, xô n??c, cây ??y sàn n??c (n?u c?n thi?t) G?ng tay, ?ng cao su ch?ng tr?n (n?u c?n thi?t), Xô n??c và bình ??ng hoá ch?t có dán nhãn.

Bên c?nh ?ó b?n c?ng ph?i dùng Hóa ch?t ?ánh bóng cho ngành ?á nh?: hóa ch?t ?ánh bóng ?á marble SCL- Marble, Polishing Powder (D?ng b?t), Hoá ch?t ?ánh bóng Marble, SCL-Crystal Shine Puff & Spray (D?ng l?ng) – Hoá ch?t b?o d??ng và duy trì ?? bóng hoàn h?o Marble, SCL-NEUTRAL CLEAN hay SCL- STONE CLEAN

CHI TI?T THÊM V? S?N PH?M Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p XIN LIÊN H? QUA T?NG ?ÀI CH?M SÓC KHÁCH HÀNG 0938.856.733 C?A CÔNG TY TNHH TH??NG M?I HÀNH TINH XANH

C?NG THÔNG TIN CH?M SÓC KHÁCH HÀNG Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p

Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p: ?? có th? gi?i ?áp th?c m?c và t? v?n th?u ?áo m?i thông tin liên quan giá Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p cho khách hàng, CÔNG TY TNHH TH??NG M?I HÀNH TINH XANH th?c hi?n ch??ng trình t? v?n chuyên sâu 24/7 t? k? thu?t cho t?i gi?i pháp tài chính c?ng nh? ?ng d?ng th?c t? cho doanh nghi?p, qua ch??ng trình này công ty Hành Tinh Xanh hy v?ng mang l?i nh?ng ki?n th?c hi?u bi?t ?ánh giá Máy ?ánh bóng ?á c?m tay nói riêng và các s?n ph?m v? sinh sinh công nghi?p nói chung. M?i th?c m?c thêm xin liên h? 0938.856.733.

Báo giá bán Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p giá r? - BluePlanet 0938.856.733

Ch? ?? b?o hành Máy ?ánh bóng ?á c?m tay ?: Ni?m tin c?a khách hàng vào Máy ?ánh bóng ?á c?m tay ch? có th? có khi b?n có ch? ?? b?o hành ?ây ?? cho s?n ph?m c?a mình bán ra. Chúng tôi CÔNG TY TNHH TH??NG M?I HÀNH TINH XANH không là ngo?i l? c?a "nh?n th?c" này. Vì th? kh?ng th? ?? giá bán Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p ?nh h??ng ??n ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v? b?o hành Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p.

Chúng tôi t? v?n s?n ph?m Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p v?i gi?i pháp v??t tr?i: ?? gi?i quy?t m?t v?n ?? nào ?ó so v?i ??i th? c?nh tranh, chúng ta c?n có gi?i pháp t?i ?u và v??t tr?i so v?i ??i th?, vì th? Máy ?ánh bóng ?á c?m tay c?ng không th? b? qua. ??n v?i CÔNG TY TNHH TH??NG M?I HÀNH TINH XANH quý khách hàng s? ???c t? v?n nh?ng gi?i pháp công ngh? và thi?t b? máy móc t?i ?u nh?t trong l?nh v?c Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p.

Chúng tôi s?n sàn cung c?p báo giá Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p nói chung, N?u b?n ?ang c?n có báo giá Máy ?ánh bóng ?á c?m tay chi ti?t hãy liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi qua s? Hotline: 0938.856.733 Ho?c g?i yêu c?u báo giá Máy ?ánh bóng ?á c?m tay và nhu c?u c?n t? v?n v? Email: duynhatkd88@gmail.com.

Danh m?c s?n ph?m Máy v? sinh công nghi?p là n?i mà b?n có th? tham kh?o thêm, t?i ?ây s? có nhi?u h?n các s?n ph?m mà có th? b?n ?ang quan tâm v? nó. Qua ?ây chúng tôi hy v?ng cung c?p thêm nhi?u s?n ph?m, nhi?u thông tin b?ng giá Máy v? sinh công nghi?p t?i quý khách hàng mu?n tham kh?o. Báo giá Máy v? sinh công nghi?p ? Công ty Hành Tinh Xanh - BluePlanet 0938.856.733 ? liên h? nh?n giá bán Máy v? sinh công nghi?p v?i nhi?u ?u ?ãi ? c?ng nh? t? v?n ??y ?? liên quan ? b?ng giá Máy v? sinh công nghi?p hi?n ??i ? c?ng nh? h??ng d?n cách s? d?ng khi quý khach hàng có nhu c?u ? mua bán Máy v? sinh công nghi?p. mua bán Máy v? sinh công nghi?p c?ng nh? bán Máy v? sinh công nghi?p.

Báo giá bán Máy v? sinh công nghi?p giá r? - BluePlanet 0938.856.733

Hôm nay là ngày 18/06/2019. Hãy liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi ?? "NH?N ???C B?NG BÁO GIÁ C?NG NH? CÓ TH? CÓ CÁC ?U ?ÃI L?N KHI QUÝ KHÁCH HÀNG ??T MUA Máy ?ánh bóng ?á c?m tay NÓI CHUNG VÀ t?ng s?n ph?m Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p NÓI RIÊNG V?I S? L??NG L?N".

Tag keywords: Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p, mua Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p, mua bán Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p, bán Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p, giá Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p, báo giá Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p, giá bán Máy ?ánh bóng ?á công nghi?p, Máy ?ánh bóng ?á c?m tay, mua Máy ?ánh bóng ?á c?m tay, mua bán Máy ?ánh bóng ?á c?m tay, bán Máy ?ánh bóng ?á c?m tay, giá Máy ?ánh bóng ?á c?m tay, báo giá Máy ?ánh bóng ?á c?m tay, giá bán Máy ?ánh bóng ?á c?m tay

Add a comment