Công ty Hành Tinh Xanh

Công ty TNHH TM HÀNH TINH XANH(Blue Planet Trading Co., Ltd) xin g?i l?i chào thân ái ??n quý khách hàng, xin kính chúc công ty quý khách hàng ngày càng phát tri?n và th?nh v??ng!

Công ty TNHH TM Hành Tinh Xanh ra ??i t? n?m 2007. Nhà phân ph?i thi?t b? làm s?ch công nghi?p hàng ??u t?i Vi?t Nam. Công ty Hành Tinh Xanh hi?n là nhà phân ph?i chính th?c cho m?t s? nhãn hi?u hàng ??u Châu Âu, M? và Châu Â. Tuy là doanh nghi?p m?i thành l?p nh?ng Công ty Hành Tinh Xanh nhanh chóng kh?ng ??nh ???c v? th? v??t tr?i và tr? thành doanh nghi?p ?i ??u trong l?nh v?c cung c?p các thi?t b? làm v? sinh công nghi?p, các thi?t b? chuyên dùng cho các công ty xây d?ng, các công ty thi công ?á, nhà máy, xí nghi?p, khách s?n, nhà hàng, … trên kh?p th? tr??ng Vi?t Nam. S?n ph?m c?a công ty chúng tôi r?t ?a d?ng bao g?m:

Máy chà sàn, Máy chà sàn công nghi?p, Máy lau sàn nhà x??ng, Máy chà sàn liên h?p, Máy chà sàn nhà x??ng dùng ?i?n và ?i?n bình ?cqui

Máy gi?t th?m liên h?p/ Máy b?o d??ng gh? sofa/ Máy th?i khô th?m

Máy ?ánh bóng ?á, Máy ?ánh bóng sàn ?á chuyên dùng

Máy ?ánh bóng sàn t?c ?? ch?m/ Máy ?ánh bóng sàn t?c ?? cao

Máy hút b?i công nghi?p, Máy hút b?i công su?t l?n, Máy hút b?i nhà x??ng

Máy phun r?a áp l?c n??c nóng/ l?nh

Máy mài n?n ph?c v? công trình thi công (?? n?ng t? 190-450 kgs)

Hóa ch?t ?ánh bóng ?á: Marble, Granite và b?o d??ng các lo?i sàn ?á t? nhiên và ?á nhân t?o, hóa ch?t ph? bóng, hóa ch?t ch?ng th?m b?o v? và các lo?i hóa ch?t t?y v?t, ??p rút ch?t b?n cho các lo?i sàn ?á: marble, granite, limestone, sandstone, travertine, terracotta, terrazzo, basalt, ?á nhân t?o, ?á bóng ki?ng, ?á có ph? l?p men bóng…

Hóa ch?t v? sinh sát trùng và kh? mùi dùng trong nhà hàng, khách s?n, khu ngh? d??ng, nhà máy, xí nghi?p…

Xe ?i?n sân golf, xe v?n chuy?n hành khách.

S?n ph?m ???c nh?p kh?u t? th??ng hi?u n?i ti?ng và có uy tín cao trên th? tr??ng th? gi?i : Viper, USA, Nilfisk-Alto – Germany, Casstello, ITALY, Teklife- Taiwan, Stonecarelab, Singapore, Syntech, Singapore … Chúng tôi là nhà cung c?p ??c quy?n hóa ch?t x? lý và ph?c h?i sàn ?á Granite, Marble … c?a Công ty hóa ch?t n?i ti?ng McareLab, Singapore

V?i tiêu chí ch?t l??ng s?n ph?m ?i ??u, cùng v?i h? th?ng ??i lý r?ng kh?p, d?ch v? khách hàng t?n tình, chúng tôi xin cam k?t làm th?a mãn t?t nh?t nh?ng yêu c?u t? quí khách hàng .

M?i thông tin xin liên h?:

CÔNG TY TNHH TH??NG M?I HÀNH TINH XANH

??a ch?: K300-33 Phan Bá Phi?n, Ph??ng12, Qu?n Tân Bình, TP.H? Chí Minh

Tel: 0938.856.733 - 0932.614.276

Fax: (028) 394.82.164

Gi? làm vi?c: 8:00h AM – 17:00h PM

Gi?y ch?ng nh?n ?KKD s?: 0305278352 do S? K? Ho?ch và ??u T? TPHCM c?p l?n ??u ngày 15/11/2007.

Chi Nhánh Hà N?i

??a ch?: S? 89 - Ngõ 189 - Hoàng Hoa Thám - Ba ?ình - Hà N?i

Chi Nhánh ?à N?ng

??a ch?: 37 V? ?ình Long, Ph??ng Th? Quang, Qu?n S?n Trà, Tp ?à N?ng

Add a comment